L'équipe scientifique de l'HICD

  1. Vlasis Dalmaris
  2. Theodoros Tosounidis
  3. Ioanna Rodolaki
  4. Klelia Alvanou
  5. Kosmas Giavasis
  6. Kostantina Mplatsou
  7. Matthaios Mikropoulos
  8. Panagiota Garoufou
  9. Reggina Parthena Koteki
Print Friendly, PDF & Email