Στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Ελλάδα-Κύπρος που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης, δημιουργήθηκε το έργο “Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου”. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το Υπουργείο Πολιτισμού- Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων αλλά και τον Δήμο Σάμου υποστηρίζει το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το έργο στοχεύει στην δημιουργία ενός δικτύου καταδυτικών διαδρομών με περιβαλλοντικό, πολιτιστικό και φυσικού κάλλους ενδιαφέρον σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και την στοχευμένη προβολή του και αναμένεται να ενισχύσει την τουριστική κίνηση και στις δύο χώρες και όχι μόνο στις συγκεκριμένες περιοχές. Επιπλέον λόγω της φύσης του καταδυτικού τουρισμού, αναμένεται όχι μόνο η αύξηση σε απόλυτο αριθμό επισκεπτών και διανυκτερεύσεων αλλά και η σημαντική αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό.

Το έργο στοχεύει ακόμα στην ανάπτυξη ενός δικτύου καταδυτικών διαδρομών σε θαλάσσιες περιοχές, ως εργαλείο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη διατήρηση της φυσικής και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ευαισθητοποίηση του κοινού, για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, ιδιαίτερα του καταδυτικού, εμπλουτίζοντας και διαφοροποιώντας τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες.

Η προώθηση νέων ιδεών, καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης και προστασίας θαλάσσιων περιοχών με καταδυτική δραστηριότητα θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της οικονομίας και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις περιοχές του έργου. Αυτό θα επιτρέψει την ανάπτυξη των υποδομών και τη συσσώρευση εμπειρίας για τη διακρατική αειφόρο ανάπτυξη και τον οικονομικό σχεδιασμό με έμφαση στον τουρισμό. Τέλος, θα χρησιμοποιηθεί καινοτόμος τεχνολογία ακουστικής επιτήρησης μίας διαδρομής.

Το έργο προβλέπει την οριοθέτηση 4 τουλάχιστον προστατευόμενων περιοχών με χάραξη καταδυτικών διαδρομών στην Ελλάδα, σε 2 από τις οποίες θα γίνει και πόντιση τεχνητών υφάλων με σκοπό την αύξηση της βιοποικιλότητας. Στην Κύπρο θα γίνει πόντιση τεχνητών υφάλων και αγαλμάτων στη θέση Δασούδι. Επιπρόσθετα το έργο προβλέπει την χαρτογράφηση και εξέταση της δυνατότητας κήρυξης Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων σε περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο πολιτισμικό ενδιαφέρον όπως η Λέρος και οι Φούρνοι στην Ελλάδα ενώ για την Κύπρο προβλέπεται καθαρισμός, αποκατάσταση και αποτύπωση του αρχαίου λιμανιού Αμαθούντας για σκοπούς ανάδειξης και δημιουργίας καταδυτικής διαδρομής.

Η θάλασσα αποτελούσε ανέκαθεν έναν δίαυλο επικοινωνίας μέσα από το εμπόριο, την ναυσιπλοϊα και τον τουρισμό. Για νησιωτικά κράτη- όπως είναι η Κύπρος- αλλά και για χώρες που βρέχονται σχεδόν παντού από θάλασσα, όπως είναι η Ελλάδα, αποτελεί και μέρος της κουλτούρας και του τρόπου ζωής. Το παρόν έργο στοχεύει στην ανάδειξη της θάλασσας και κατ’επέκταση του καταδυτικού τουρισμού ως ένα ακόμα κίνητρο να επισκεφθεί κανείς την Ελλάδα και ην Κύπρο, να γνωρίσει τον πολιτισμό και την κουλτούρα τους.

Βασιλική Φραγκούδη
Msc Πολιτιστική Διαχείριση και Επικοινωνία

Πηγές άρθρου:

http://greece-cyprus.eu/%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1/%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%84-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ad%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%b8%ce%b1%ce%bb/

http://andikat.eu/

http://www.pnai.gov.gr/

Πηγή εικόνας:

https://pixabay.com/el/photos/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B4%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CF%81%CF%8D%CF%87%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1-scuba-689827/

Dans le cadre du programme Interreg Grèce-Chypre financé par le Fonds européen de développement régional, le projet «Itinéraires de plongée dans les aires marines protégées de la Méditerranée orientale» a été créé. La région sud-égéenne, en collaboration avec la société de développement de la région sud-égéenne, le ministère de la Culture – Ephorate of Underwater Antiquities et la municipalité de Samos soutiennent le projet en cours.

Le projet vise à créer un réseau d’itinéraires de plongée présentant un intérêt pour la beauté environnementale, culturelle et naturelle en Grèce et à Chypre, ainsi que sa promotion ciblée et devrait améliorer le trafic touristique dans les deux pays et pas seulement dans ces zones. En outre, en raison de la nature du tourisme de plongée, non seulement l’augmentation du nombre absolu de visiteurs et de nuitées est attendue, mais également l’augmentation significative des revenus du tourisme.

Le projet vise également à développer un réseau d’itinéraires de plongée dans les zones maritimes, en tant qu’outil pour la protection du milieu marin, la préservation de la nature et la promotion du patrimoine culturel, la sensibilisation du public, la protection du milieu marin et le développement durable. le tourisme, en particulier la plongée, enrichissant et diversifiant les services touristiques fournis.

La promotion d’idées nouvelles, ainsi que le transfert de savoir-faire en matière de gestion et de protection des espaces marins avec une activité de plongée permettront de renforcer l’économie et la diversification des activités dans les zones du projet. Cela permettra le développement des infrastructures et l’accumulation d’expériences pour le développement durable transnational et la planification économique en mettant l’accent sur le tourisme. Enfin, une technologie innovante de surveillance audio unidirectionnelle sera utilisée.

Le projet envisage la délimitation d’au moins 4 zones protégées avec la création de routes de plongée en Grèce, dans 2 desquelles des récifs artificiels seront immergés afin d’augmenter la biodiversité. A Chypre, des récifs artificiels et des statues seront installés sur le site de Dasoudi. En outre, le projet envisage la cartographie et l’examen de la possibilité de déclarer des sites archéologiques marins visitables dans des zones qui présentent un grand intérêt culturel comme Leros et Fourni en Grèce, tandis que pour Chypre, il est prévu de nettoyer, restaurer et imprimer l’ancien port. d’Amathus pour la promotion et la création itinéraire de plongée.

La mer a toujours été un canal de communication à travers le commerce, la navigation et le tourisme. Pour les États insulaires – comme Chypre – mais aussi pour les pays baignés presque partout par la mer, comme la Grèce, cela fait également partie de la culture et du mode de vie. Le présent projet vise à mettre en valeur la mer et par conséquent le tourisme de plongée comme une autre incitation à visiter la Grèce et Chypre, pour apprendre à connaître leur culture.

Vasiliki Fragkoudi
Msc Gestion culturelle et communication

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here