Στην Αθήνα, σήμερα, Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018, υπογράφηκε μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, αφ’ ενός του εδρεύοντος στην Αθήνα (οδός Γλάδστωνος αριθ. 3) με την επωνυμία Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας, εκπροσωπούμενου για τη σύναψη του παρόντος από τον Πρόεδρο και Ιδρυτή κ. Πέτρο Δ. Καψάσκης και αφ’ ετέρου του εδρεύοντος στην Αθήνα (Μέγαρο Ερμής, Πανεπιστημίου 56, Ομόνοια) Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ι.Κ.Ε.», εκπροσωπούμενου για τη σύναψη του παρόντος από την διευθύντρια κυρία Όλινκα Μηλιαρέση- Βαρβιτσιώτη, η προγραμματική συνεργασία τους σε θέματα και αντικείμενα όπου διαπιστώνεται ότι έχουν κοινά ενδιαφέροντα.

 

Συγκεκριμένα τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να συνεργαστούν με στόχο την αποτελεσματική ανταλλαγή απόψεων και διάχυση γνώσεων, καθώς και την αμοιβαία συνδρομή στη διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδριών. Συμφώνησαν δε σε οκτώ συγκεκριμένα σημεία συνεργασίας προκειμένου να επιτευχθούν απολεσματικότερα και ταχύτερα οι μελλοντικοί στόχοι αμφοτέρων των οργανισμών.