2017 © Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας - Hellenic Institute of Cultural Diplomacy - BrandaLab

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας και το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για δύο χρόνια.

Στην Αθήνα σήμερα την 18η Δεκεμβρίου 2017 μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, αφ’ ενός, του εδρεύοντος στην Αθήνα (οδός Γλαδστώνος αρ. 3) Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας, εκπροσωπούμενου για τη σύναψη του παρόντος από τον Αντιπρόεδρο της Διοίκησης του Ινστιτούτου κ. Δημήτριο Βαξεβανάκη, αφ’ ετέρου του εδρεύοντος στην Αθήνα (Χιλλ 3-5, 105 58 Αθήνα) με την επωνυμία Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων εκπροσωπούμενου για τη σύναψη του παρόντος από τον Πρόεδρο της Διοίκησης του Ινστιτούτου καθηγητή κ. Χαράλαμπο Παπασωτηρίου συμφωνήθηκε η προγραμματική συνεργασία τους σε θέματα και αντικείμενα όπου διαπιστώνεται ότι έχουν κοινά ενδιαφέροντα.

2017 © Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας - Hellenic Institute of Cultural Diplomacy - BrandaLab

2017 © Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας - Hellenic Institute of Cultural Diplomacy - BrandaLab

2017 © Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας - Hellenic Institute of Cultural Diplomacy - BrandaLab