Πολιτιστικός Τουρισμός

Ως Πολιτιστικός Τουρισμός, ορίζεται ο τουρισμός που πραγματοποιείται με σκοπό την γνωριμία και την εξοικείωση με τα πολιτιστικά αγαθά (μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, Τέχνες, κ.ά.) ενός συγκεκριμένου τόπου. Ο πολιτιστικός τουρισμός δημιουργεί διαύλους επικοινωνίας και πολιτιστικής ανταλλαγής μεταξύ κατοίκων διαφορετικών χωρών και αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της Πολιτιστικής αλλά και της Οικονομικής διπλωματίας, ενώ σχετίζεται ουσιωδώς και με το Brand Diplomacy (Διπλωματία της Μάρκας).