Διπλωματία του Αθλητισμού 

Ορίζεται ως το σύνολο των διεθνών επαφών που πραγματοποιούνται μέσω αθλητικών διαγωνισμών και στοχεύουν στην οικοδόμηση και βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των κρατών. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο εξωτερικής πολιτικής μια χώρας, καθώς τόσο τα κράτη όσο και οι μη κρατικοί δρώντες μπορούν να εντείνουν το διάλογο, να προωθήσουν τον πολιτισμό, να οικοδομήσουν την θετική εικόνα της χώρας με τρόπο αποτελεσματικό. Η Διπλωματία του Αθλητισμού συνιστά τη χρήση του Αθλητισμού ως μέσου επηρεασμού των διπλωματικών  σχέσεων των κρατών και ως εκ τούτου μπορεί να αμβλύνει τις πολιτισμικές διαφορές και να συμβάλλει στην μεγαλύτερη προσέγγιση των λαών. Η Διπλωματία του Αθλητισμού έχει τις ρίζες της στο θεσμό των Ολυμπιακών Αγώνων, με τη σύναψη της ιερής εκεχειρίας να αποτελεί τον μακροβιότερο θεσμό προώθησης της Ειρήνης και του Πολιτισμού στην παγκόσμια Ιστορία.