Διπλωματία της Υγείας

Η Διπλωματία της Υγείας αναφέρεται σε μια πολυεπίπεδη διαδικασία που εμπλέκει τόσο εγχώριους δρώντες όσο και διεθνείς οργανισμούς και αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός διεθνούς δικτύου διαλόγου και συνεργασίας σε θεματικές που αφορούν την παγκόσμια υγεία. Στο πλαίσιο της ήπιας ισχύος, η Διπλωματία της Υγείας  έχει θετικό πρόσημο, αφού μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, θεραπευτικών μέσων και καινοτόμων ιδεών, οι χώρες κατανοούν την αναγκαιότητα της συνεργασίας στον κρίσιμο τομέα της υγείας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την βελτίωση των ευρύτερων σχέσεων τους.