Διπλωματία της Θάλασσας

Αντικείμενό της Διπλωματίας της Θάλασσας είναι η διατήρηση και προβολή της ναυτικής και ναυτιλιακής παράδοσης και ιστορίας ενός τόπου, με τρόπο που να εξυπηρετεί τα εμπορικά, οικονομικά, διπλωματικά και πολιτιστικά συμφέροντα μίας χώρας. Τα λιμάνια, μέσω του εμπορίου, καθίστανται τόποι πολιτιστικής ανταλλαγής που συνδέουν δύο ή περισσότερες χώρες με αμοιβαία επωφελείς δεσμούς μέσω του εμπορίου και του τουρισμού.

Πέτρος Δ. Καψάσκης