Δημόσια Διπλωματία

Η Δημόσια Διπλωματία είναι κλάδοις διακριτός από την Πολιτιστική Διπλωματία και διαφέρει προς τους σκοπούς και την πρακτική της. Ο όρος γεννήθηκε στην Αμερική και χρησιμοποιήθηκε για προπαγανδιστικούς σκοπούς. Η αποτελεσματική άσκηση δημόσιας διπλωματίας απαιτεί την επικοινωνία ενός συντονισμένου μηνύματος που θα βασίζεται στην προώθηση των πλεονεκτημάτων μίας χώρας, τη βελτίωση των αρνητικών της στοιχείων και την ενίσχυση της θέσεως ενός κράτους στο διεθνές σύστημα.