ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ (ΕΙΠΔ)

ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΛΙΣΜΕ)

Στην Αθήνα, σήμερα την 29η Νοεμβρίου 2017 μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, αφ’ ενός, του εδρεύοντος στην Αθήνα (οδός Γλάδστωνος αρ. 3) Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας, εκπροσωπούμενου για τη σύναψη του παρόντος από τον Πρόεδρο και Ιδρυτή κ. Πέτρο Δ. Καψάσκη, αφ’ ετέρου του εδρεύοντος στην Αθήνα (οδός Νίκης 11, Τ.Κ. 10557) με την επωνυμία «Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ)», εκπροσωπούμενου για τη σύναψη του παρόντος από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του, κ. Βασιλείου Μαρτζούκου, συμφωνήθηκε η προγραμματική συνεργασία τους σε θέματα και αντικείμενα όπου διαπιστώνεται ότι έχουν κοινά ενδιαφέροντα.

ο Πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ κ. Βασίλειος Μαρτζούκος και ο Πρόεδρος του Ε.Ι.Π.Δ. κ. Πέτρος Καψάσκης.

Από αριστερά ο αντιπρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ, Ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού του Ε.Ι.Π.Δ κ. Κωνσταντίνος Καίσαρης, ο Πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ κ. Βασίλειος Μαρτζούκος και ο Πρόεδρος του Ε.Ι.Π.Δ. κ. Πέτρος Καψάσκης.