Αίτηση Πρακτικής Άσκησης

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής μη αμειβόμενης άσκησης στους ερευνητές τους οποίους ενδιαφέρει να αναπτύξουν τις ακαδημαϊκές τους ικανότητες να συνδράμουν στο έργο της Ελληνικής Πολιτιστικής Διπλωματίας αντιμετωπίζοντας πραγματικά προβλήματα που σχετίζονται με την επιστήμη και να διεξάγουν έρευνα στο επιστημονικό πεδίο της Πολιτιστικής Διπλωματίας, των Διεθνών Σχέσεων, της Εξωτερικής Πολιτικής, της Πολιτιστικής Διαχείρισης, της Επικοινωνίας, του Nation Branding, της Σχεδίασης Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων και των Πολιτιστικών Σπουδών.

Η εν λόγω άσκηση χωρίζεται αφενός σε πρακτική άσκηση «μερικής απασχόλησης» διάρκειας έξι μηνών (μη συμπεριλαμβανομένων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου) και περιλαμβάνει δίωρη καθημερινή απασχόληση, από Δευτέρα έως Παρασκευή, και αφετέρου σε πρακτική άσκηση «πλήρους απασχόλησης» διάρκειας 9 μηνών με δίωρη καθημερινή απασχόληση από Δευτέρα έως Παρασκευή χωρίς να είναι απαραίτηση η φυσική παρουσία του απασχολούμενου. Οι συμμετέχοντες σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Ινστιτούτου, δεσμεύονται διά της υπογραφής τους για τη χρονική περίοδο που ορίζεται κατά τη σύναψη της πρακτικής τους άσκησης.

Οι συμμετέχοντες στην πρακτική άσκηση επιλέγονται μέσα από τη διαδικασία συνεντεύξεων που αποτελείται από δύο φάσεις. Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης ο απασχολούμενος λαμβάνει πιστοποίηση υπογεγραμμένη από το Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας στην οποία αναγράφεται ο χρόνος απασχόλησης καθώς και ο επιστημονικός ή διοικητικός τομέας μέσω του οποίου άσκησε τα καθήκοντά του.

  • Ο τίτλος παρέχεται μόνο εφόσον υπάρξει θετική αξιολόγηση στο σύνολο των μηνών.
  • Η απονομή πιστοποίησης δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτική για το Ε.Ι.Π.Δ.
  • Διατηρείται σε κάθε περίπτωση εκ μέρους της Διοίκησης το δικαίωμα διακοπής της πρακτικής άσκησης, εφόσον ο/η συμμετέχων/ουσα στην πρακτική άσκηση επιδεικνύει αμέλεια στα καθήκοντά του, δημιουργεί πρόβλημα στις σχέσεις με τους συνεργάτες του, αμαυρώνει τη φήμη του Ινστιτούτου ή δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές ορίζονται στη σύμβαση πρακτικής άσκησης.

Η Διοίκηση του Ε.Ι.Π.Δ καταρτίζει έναν κατάλογο όλων των προσώπων που έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία και τα οποία απασχολούνται στο Ινστιτούτο δυνάμει σύμβασης εργασίας, παροχής υπηρεσιών, πρακτικής άσκησης ή άλλως πως ασκούν καθήκοντα μέσω των οποίων έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία.

  •  Ο κατάλογος προσώπων που κατέχουν προνομιακή πληροφορία περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α. Την ταυτότητα κάθε προσώπου που έχει πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία.

β. Την αιτία για την οποία περιλαμβάνεται το εν λόγω πρόσωπο στον κατάλογο.

γ. Την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία το εν λόγω πρόσωπο απόκτησε πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία.

δ. Την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε ο κατάλογος προσώπων που κατέχουν προνομιακή πληροφορία.

  •  Το Ινστιτούτο διατηρεί την δυνατότητα επικαιροποίησης αυτού του καταλόγου κατά το δοκούν, καθώς και την υποχρέωση να αποθηκεύει τον κατάλογο των προσώπων που κατέχουν προνομιακή πληροφορία για περίοδο τουλάχιστον 1 έτους μετά την κατάρτιση ή επικαιροποίησή του.

Οι υποψήφιοι καλούνται να στείλουν στο email του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας (info@helleniculturaldiplomacy.com) τα εξής δικαιολογητικά:

  • Βιογραφικό
  • Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία πτυχίου ξένων γλωσσών
  • Μια συστατική επιστολή

 


* Εάν δεν εργάζεστε παρακαλούμε αφήστε τα "Πεδία Εργασίας" κενά.

* Για όσα από τα παραπάνω στοιχεία αλλάζουν, παρακαλούμε να ενημερώνετε την ΕΠΥ.